BROEN quality

 

1. STAŁA KONCENTRACJA NA JAKOŚCI

 • Cel firmy BROEN w zakresie jakości musi być realizowany poprzez utrzymanie i stały rozwój systemu zarządzania jakością, dzięki któremu wszystkie piony, działy i pracownicy będą zaangażowani w zrozumienie znaczenia koncepcji jakości dla klienta.  
 • Działania związane z zarządzaniem jakością naszych produktów stanowią zadanie realizowane wspólnie na wszystkich szczeblach organizacji, angażujące wszystkich pracowników. 
 • Unikamy popełniania błędów w każdej komórce firmy. Wszystkie zasoby firmy ukierunkowane na zarządzanie jakością muszą być wykorzystywane tak, aby koncentrowały się głównie na zapobieganiu błędom — z punktu widzenia kosztów ogółem. 

   

2. PRODUKCJA

 • Produkcja elementów i wyrobów gotowych BROEN musi bazować na jasnych i wyraźnie opisanych wymaganiach, które są widoczne, wykonalne i dostępne dla wszystkich zaangażowanych pracowników.
 • Personel firmy BROEN musi — poprzez praktykę i szkolenia — być w stanie wpływać na swoje procedury pracy, aby osiągnąć określony poziom jakości.
 • Zakłady produkcyjne BROEN muszą być utrzymywane i konserwowane tak, aby zdolność produkcyjna była przez cały czas zgodna z określonymi specyfikacjami.

 

3. BADANIA I ROZWÓJ

 • Nowe produkty BROEN muszą być opracowywane w ramach kontrolowanej i koordynowanej współpracy z klientem oraz w sposób spójny z działaniami innych pionów. Dzięki temu projektowany produkt będzie odzwierciedlał ogólną zdolność firmy do wprowadzania na rynek wyrobów spełniających wymogi klienta w odniesieniu do funkcjonalności i niezawodności, a także do norm produktowych stanowiących podstawę zatwierdzania wyrobów przez organy administracji państwowej.

 

4. SPRZEDAŻ I MARKETING

 • Firma BROEN musi być zawsze w stanie przedstawić faktyczne zestawienie funkcji i ograniczeń produktów oraz wytyczne i rady dla klienta odnośnie do ich zastosowań. 
 • Codzienne kontakty firmy BROEN z klientami muszą być kontrolowane i koordynowane tak, aby klienci mieli pewność, że wszystkie zawarte z nimi umowy są przestrzegane.


5. JAKOŚĆ

 • System zarządzania jakością w firmie BROEN musi być zgodny z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi produktów, opisanymi w odpowiednich specyfikacjach. Każdy pracownik musi mieć możliwość osiągnięcia wyznaczonego poziomu jakości poprzez przestrzeganie określonych procedur i instrukcji.
 • System zarządzania jakością w firmie BROEN musi ponadto umożliwiać analizę błędów stwierdzonych w każdej komórce organizacji oraz systematyczne i efektywne inicjowanie i wdrażanie niezbędnych środków zapewniających stałą poprawę jakości.
 • System zarządzania jakością w firmie BROEN musi być w istotnym zakresie zgodny z wymaganiami norm krajowych i międzynarodowych.

 

6. LOGISTYKA

 • Jeśli jest to korzystne finansowo, zakupy dokonywane przez firmę BROEN powinny być zgodne z zasadą just-in-time (odpowiednia ilość produktów dostarczana dokładnie na czas), co pozwoli zminimalizować wartość zamrożonego kapitału. Niniejsza polityka wyznacza ramy bliskiej i długofalowej współpracy z ograniczoną liczbą dostawców, a także ułatwia szybkie i proste objaśnianie wymogów firmy BROEN w zakresie jakości w przypadku dostaw i późniejszych ewentualnych problemów z jakością.
 • Firma BROEN utrzymuje i rozwija bliski kontakt z dealerami w odniesieniu do obsługi zamówień na produkty standardowe, dążąc do uzyskania wysokich wskaźników obsługi i bezpieczeństwa dostaw (zasada wzajemnej pomocy) oraz usprawnienia planowania wydajności i płynnego przebiegu produkcji.